תקנון האתר

 1. תנאי שימוש באתר האינטרנט –

המרכז הישראלי למצוינות בחינוך (ע”ר)

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך (ע”ר) (להלן: “האתר” ו-“העמותה” בהתאמה).

האתר מנוהל ומופעל על-ידי העמותה.

הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש“), המסדירים את היחסים בין העמותה לבין כל גולש ו/או צופה ו/או משתמש באתר עבור כל מטרה שהיא, ו/או במידע המצוי באתר, במישרין או בעקיפין (להלן: “המשתמש” או “המשתמשים“).

שימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש, ולכן הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש שלהלן בקפידה.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע מכל שימוש באתר.

תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא באמצעות מחשבים או כל מכשיר אחר, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד, מחשבי לוח וכדומה.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם ללשון נקבה, הכל לפי ההקשר.

הפרת תנאי השימוש ו/או הפרת התחייבות כלשהיא של המשתמש מאלה המפורטות בתנאי השימוש עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת לעמותה על-פי כל דין.

כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות תנאים אלו או לכל מטרה אחרת.

המונח “תוכן” או “תכנים” כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (Icon).

 1. תנאים כללים וזכויות בתוכן
  • כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, בתוכנות ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו של האתר, בתוכן והמידע המאוחסנים בו, שייכות לעמותה ו/או לגופים הקשורים עמה, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות אחרות.
  • העמותה ו/או הגופים הקשורים עמה, לפי העניין, יהיו רשאים לעשות שימוש בתוכנות ובתוכן והמידע כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה, וללא צורך בקבלת אישור כלשהו או בתשלום תמורה כלשהיא, ובכלל זה למכור, להעביר, להעתיק, לשנות, להשתמש, להציג ולבצע בפומבי ולהעניק רישיונות משניים בתוכן הנ”ל או בחלק ממנו.
  • המשתמש מוותר על כל זכויותיו בכל תוכן המועלה לאתר על ידו ובכלל זה זכויות יוצרים (כולל הזכות המוסרית) וכל הזכויות בתכנים אלה תהיינה של העמותה בלבד.
  • העמותה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את שירותי האתר – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. בכל מקרה, העמותה לא תישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפתה או היה ביכולתה לצפות נזקים אלה.
  • העמותה רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש או חלקם בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. תנאי השימוש ששונו ו/או תוקנו יתפרסמו באתר ויחייבו מרגע פרסומם.
  • העמותה תוכל להציע, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת המשתמשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו.
  • העמותה אינה אחראית לתכנים המוזנים ו/או מועלים לאתר על-ידי צדדים שלישיים והיא לא יכולה למנוע קיומו של חומר פוגע באתר.
  • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1.7 לעיל, העמותה תהיה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בין אם קיבלה דרישה לכך ובין אם לאו להסיר ו/או למחוק ו/או לשנות כל תוכן, מידע או קישור המועלה על-ידי משתמש, ו/או לסרב להזין או לטעון אותו לאתר וזאת מבלי שיהיה עליה לנמק החלטה זו.
  • מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 1.7 ו-1.8 לעיל, משתמש שמצא כי תוכן ו/או מידע ו/או קישור שהועלו לאתר מפר את זכויותיו, יודיע לעמותה על ההפרה באמצעות פנייה לכתובת elit@iasa.org.il . הודעת המשתמש תכלול פרטים מדויקים אודות המשתמש – שם מלא, כתובת דואר, כתובת מייל ומספר טלפון, באופן שיאפשר לזהותו וליצור עמו קשר.
 2. השימוש באתר

המשתמש רשאי להשתמש באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם קיבל המשתמש הסכמה מפורשת לכך, מראש ובכתב מאת העמותה ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

 • המשתמש רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים ובפרסומים מכל סוג שהוא, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית או לכל מטרה אחרת, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 • המשתמש וכל המשתמשים מטעמו, יצייתו לתנאי שימוש אלה במלואם ו/או להוראת כל דין ו/או להוראות העמותה, במסגרת שימושם באתר והמשתמש יהיה אחראי לשימוש שנעשה באתר על-ידי כל משתמש מטעמו.
 • המשתמש יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם למשתמש ו/או לכל צד ג’ כתוצאה מהסתמכות על התכנים המוצגים באתר ו/או באמצעותו, וידוע לו כי העמותה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם העמותה ו/או מי מטעמה צפו או יכולים היו לצפות את הנזק מראש.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) בין גלויה ובין סמויה.
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, אם אותם אמצעים משנים את עיצוב האתר או מחסירים מהם תכנים, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים.
 • המשתמש יפצה ו/או ישפה מיד עם דרישה ראשונה את העמותה ו/או כל גורם שתכנים השייכים לו נכללים באתר וכן כל בעל רישיון ו/או בעל זכויות אחרות באתר בגין כל נזק שיגרם להם עקב הפרת תנאי השימוש. במידה ותוגש תביעה משפטית ו/או כל הליך אחר כנגד העמותה בקשר עם הפרת תנאי השימוש על-ידי משתמש, שומרת העמותה על זכותה לנהל את ההגנה בעצמה בהליכים שינקטו כנגדה, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה עם העמותה בכל הליך משפטי כאמור. כמו כן, במקרה של הפרת תנאי הסכם זה, מוותר המשתמש על זכויותיו על-פי חוק הגנת הפרטיות ו/או על-פי כל דין החל שמטרתו להגן על פרטיותו ומסכים בזאת מראש, כי העמותה תהיה רשאית לקבל מכל ספק אינטרנט ומכל גורם אחר פרטים מזהים אודותיו.
 • מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לעמותה על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, תהיה העמותה זכאית לנקוט בכל פעולה על מנת למנוע הפרת ההסכם ו/או הפרה חוזרת של ההסכם, לרבות חסימה ו/או ניתוק משתמש ו/או הגבלת גישה לאתר ו/או כל פעולה אחרת שתאפשר מניעת הפרת ההסכם ו/או צמצום נזק הנגרם על-ידי הפרה שכבר בוצעה.
 • מבלי לגרוע ובנוסף לכל האמור לעיל ולהלן, הנך מתחייב כי בעשותך שימוש באתר לא תעשה את הדברים הבאים:
  • שליחה, שידור או הטענה של כל חומר המכיל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש באתר או במחשבים, שרתים, חומרות ותוכנות של משתמשים אחרים.
  • הפצת “דואר זבל” (Spam) או הצפה של כל דואר אחר דרך שרתי האתר.
  • שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, תרגום, מכירה, הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר או שבשימוש האתר.
  • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, מדגמים, או כל זכות קניינית, בין אם רשומה ובין אם לאו, הנתונה לפי כל דין לעמותה או לצדדים שלישיים בקשר לתכנים או לחלקם.
  • שימוש, שינוי, ‘הורדה’ או הדפסה של תכנים מהאתר וכל קישור (Link) לרבות קישור עמוק (Deep Link) אל האתר ו/או אל חלקיו, אלא אם כן העמותה נתנה לכך את הסכמתה המפורשת מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה.
  • שליחה ו/או התקנה ו/או העברה ו/או “העלאה” לאתר ו/או באמצעותו מידע שאינו רשאי להעלותו על-פי דין או חוזה, כגון מידע פוגע ו/או גנוב ו/או מידע שהעברתו אינו עולה בקנה אחד עם תקנת הציבור ו/או אסור על-פי החוק, לרבות בשל הפרה ו/או פגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחר, דיני הגנת הפרטיות ודיני איסור לשון הרע.
  • שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
  • איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים.
  • מכירה, הפצה או עשיית כל שימוש אחר בתכנים או באתר, באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו בכל דרך שהיא.
  • הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעת פעילות האתר (לרבות על-ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר) או הפרה באופן כזה או אחר את תנאי השימוש באתר.
 1. קישורים באתר לאתרים ברשת האינטרנט
  • באתר נמצאים קישורים (“לינקים“) לעמודים, לאתרים ולתכנים שונים ברשת האינטרנט. העמודים, האתרים והתכנים הנ”ל ואלו הכלולים בהם אינם מתפרסמים על-ידי העמותה או מטעמה והעמותה אינה שולטת ו/או מפקחת עליהם. העובדה שהעמותה מקשרת אליהם אינה מעידה על הסכמת העמותה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ו/או לנוהג בעלי התכנים האמורים בתחום הפרטיות או בכל היבט אחר הקשור בתפעולם. העמותה אינה אחראית לשמירה על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מאתר זה. יתכן שהמשתמש מתנגד לתכנים המצויים בלינקים או סבור כי תכנים אלה מקוממים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. העמותה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הלינקים, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג’ כתוצאה מהשימוש בלינקים או תכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם.
  • העמותה אינה מתחייבת כי הלינקים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
  • העמותה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, וכן רשאית העמותה להוסיף קישורים בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
 2. זכויות יוצרים וקניין רוחני
  • האתר בכללותו, לרבות עיצובו, התכנים הכלולים בו והשמות וסימני המסחר המופיעים בו, הינם קניינם הבלעדי של העמותה ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לעמותה להשתמש בהם, והם מוגנים על-ידי דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות.
  • המשתמשים באתר מתחייבים לפעול על-פי הדינים והאמנות הנ”ל ולעשות באתר ובתכנים הכלולים בו אך ורק שימוש אישי ולא מסחרי.
  • המשתמשים אינם רשאים להכניס שינויים, להעתיק, לשכפל, לשווק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לשנות לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לייצר יצירות נגזרות, למכור או להשכיר, כל חלק מן האתר ו/או מן התכנים הכלולים בו או לעשות שימוש בשמות, במילים ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת העמותה ו/או את הסכמת בעלי הזכויות האחרים מראש ובכתב, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
  • אם וככל שתינתן הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות הקניין הרוחני, הנלווים לתכנים שהמשתמש יעשה בהם שימוש.
 3. אחריות העמותה
  • התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך, שימוש בהם או הסתמכות עליהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוצהר כי העמותה אינה מציגה כל מצג ביחס לתכנים ולשירותים המוצעים באתר, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל) באשר לזמינותם ו/או טיבם.
  • העמותה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיות ודרישות המשתמש. העמותה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהתכנים האמורים, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
  • העמותה לא תהיה אחראית בגין כל עיכוב כלשהו, קושי להשתמש, אי-דיוק של מידע, וירוס מחשב, נזקים אשר יגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש ו/או המנוי, אובדן מידע, ו/או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר, לרבות בשל הורדת מידע, שימוש בתוכנות באמצעות שירותי האתר ו/או כל פגם באתר זה ו/או אי-התאמה בינו ובין חומרות, תוכנות ו/או קבצים של המשתמש. כמו כן, העמותה לא תהיה אחראית בגין כל בעיה או תקלה הנגרמת על-ידי צדדים שלישיים.
  • העמותה אינה מתחייבת שהאתר, לרבות התכנים שבו, לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי העמותה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של העמותה ו/או של מי מטעמה.
 4. הגנת הפרטיות

הנהלת האתר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. להלן תפורט מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר:

 • בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי המשתמש, מידע שקרא המשתמש באתר, העמודים שבהם המשתמש צפה, השירותים שעניינו את המשתמש, כתובת האינטרנט ממנה ניגש המשתמש לאתר (IP Address) ועוד. הנהלת האתר תשמור את המידע במאגריה.
 • השימוש בנתונים הנאספים אודות השימוש באתר, ייעשה רק על-פי תנאי השימוש או על-פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
  • על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את המשתמש אישית;
  • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר;
  • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שיעודכן מדי פעם.
 • הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי המשתמש האישיים והמידע שנאסף על פעילות המשתמש באתר ככל שפרטים ומידע זה מזהים את המשתמש אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:
  • במקרה שהמשתמש יפר את תנאי השימוש באתר ו/או אם יבצע באמצעות האתר או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודותיו לצד שלישי;
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין הנהלת האתר;
  • בכל מקרה שהנהלת האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש המשתמש או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 • האתר משתמש ב’עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות” (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשב מרוחק. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר יסגור המשתמש את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב-Cookies מוצפן. אם המשתמש אינו רוצה לקבל Cookies המשתמש יוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך אנו ממליצים למשתמש להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, באפשרות המשתמש למחוק את ה-Cookies במחשבו בכל רגע. מוצע לעשות כן רק אם המשתמש משוכנע שאינו רוצה שהאתר יותאם להעדפותיו.
 • האתר כולל לינקים לאתרי אינטרנט המופעלים על-ידי צדדים שלישיים, ואשר אינם כפופים לאמור בהצהרת פרטיות זו. כאשר המשתמש מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכללי הפרטיות של העמותה אינם חלים יותר. העמותה מעודדת את המשתמשים לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר לפני גילוי מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי.
 • העמותה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות לעיל.
 1. ביצוע תשלומים באתר
  • באפשרות המשתמש לבצע תשלומים שונים לעמותה באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. המשתמש יידרש להזין את מספר הכרטיס ופרטיו במקום המיועד לכך. במסגרת הליך התשלום, יש להציג את פרטי ההזמנה, לאמת ולהשלים את פרטי המשלם, אמצעי התשלום וכיו”ב. יודגש כי, הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית וצפויה לגרור הליכים משפטיים.
  • לאחר שיוזנו פרטי כרטיס האשראי כאמור לעיל, הם יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב. היה ולא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב תימסר למשתמש הודעה על כך, שבה יתבקש המשתמש להסדיר תוך שבעה (7) ימים את התשלום המלא לשביעות רצונה המלא של העמותה ו/או של חברת כרטיסי האשראי.
  • גובה התשלומים והמועדים לתשלומים השונים אשר ניתן לבצע באמצעות האתר עשויים להשתנות מעת לעת. במקרים של אי התאמה בין גובה התשלומים ו/או המועדים לביצועם, הפרטים שיימסרו למשתמש על-ידי מזכירות העמותה הם הפרטים הקובעים.
  • המשתמש רשאי לבטל תשלום שבוצע בהתאם לפרק ג’ להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א–1981, וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפני המועד שבו אמור השירות להינתן. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות הפקס’ או במסירה אישית ו/או בהודעה אלקטרונית ל ricky@iasa.org.il. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המשתמש בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מהתשלום, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
  • כל דמי ביטול בהתאם להוראות פרק זה, למעט ביטול מכוח החוק, יחשבו כפיצוי מוסכם בהתאם להוראת סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א–1970.
  • העמותה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
  •           במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר/ השירות ובין אם בתיאור המוצר/ השירות.
  •           אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכש ו/או צד ג’ כלשהו.
  •                      אם יתברר להנהלת האתר ו/או לספקים כי מבצע הפעולה עלול לשוב ולמכור את המוצר/השרות בו זכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.                                 
  •           במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה או ביצועה באופן תקין.
  •           הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.
  •             אם לאחר סיום המכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית העמותה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור לא תהא העמותה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  •        העמותה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  •             נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר/ השירות, לא יחייב הדבר את העמותה.
  •  
  •          ביטול העסקה על ידי העמותה: העמותה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל עסקה או הזמנה, כולה או חלקה על ידי מתן          הודעה לרוכש.  במקרה של ביטול על ידי העמותה כאמור, העמותה תימנע מחיוב כרטיסהאשראי של הרוכש ותזכה אותו במלוא הסכום, ככל ששולם.”
 
 1. סמכות שיפוט
  • על תנאי שימוש אלו, על כל הנובע מהם או הכרוך בהם לרבות פרשנותם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  • מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה, לתנאי השימוש הקבועים בו ולכל עניין הקשור בשימוש באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו בבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.
 2. שונות
  • העמותה בלבד תהיה רשאית להמחות, להסב, להעביר או לשעבד את זכויותיה (ובכלל זה את זכותה לקבל תשלום ממשתמשים ו/או מנויים קיימים ו/או עתידיים) ו/או את התחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, לרבות הצהרת הפרטיות כולן או חלקן, לכל צד ג’ לפי בחירתה, ללא צורך באישור או יידוע המשתמש או המנוי מראש ובתנאי שזכויות המשתמש ו/או המנוי, לפי העניין, לא תפגענה.
  • תנאי השימוש, המהווים כאמור הסכם מחייב בין העמותה לבין המשתמש, ממצים את ההסכמות בין הצדדים ובאים במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל פה על-ידי מי מהצדדים. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של העמותה במימוש זכויותיה על-פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
  • העמותה עשויה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים המתוארים בו, לרבות גביית תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל דבר ו/או היבט אחר הכרוך באתר – כל האמור לעיל בלא צורך להודיע על כך מראש.
  • במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
  • וכל האמור לעיל בצמוד לחוק להגנת הצרכן בישראל

 

כל הזכויות שאינן מוענקות כאן במפורש, שמורות לעמותה.

המשתמש מאשר שקרא והבין תנאי שימוש אלה וכי הוא מסכים להיות כפוף לתנאים האמורים כאן.